نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده

ایرانیان در عصر باستان،بر مبنای اندیشۀ ایرانشهری،روابط خود را بر پایۀ تساهل،تسامح و میانه‌روی و نیز آزادی در باورها، سنت ها، آیین‌ها و مذاهب قرار داده بودند و با این شیوه توانستند یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین دولت‌های آن روزگار را پدید آورند. این اندیشه در طول قرون متمادی و در ساختار جهان امروزی نیز پایگاه داشته است و روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها بدون توجه به این اندیشه نمی‌تواند دیر پا باشد و از بروز جنگ‌ها ، خونریزی ها، کشتارها و نفی بلدها جلوگیری کند. شیوه پژوهشی مقاله حاضر، بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای است که جاودانگی اندیشه‌های ایرانشهری در روابط خارجی ایران با سایر کشورها طی دوره‌های تاریخی عصر باستان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها