نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده

بنا بر بسیاری از مأخذ تاریخی، تاریخ اولین تماس‌های دیپلماتیک میان ایران و بلژیک، سال 1841م. بوده است. روابط دو کشور از زمان ورود مستشاران بلژیکی برای ادارة گمرکات، پست و مالیة ایران به اوج رسید و مدیریت بلژیکی‌ها بر گمرکات برای ضمانت قرضه‌های ایران، تحول عمده‌ای در روابط ایران و این کشور اروپایی بوجود آورد. در این مقاله، جزئیات روند برقراری روابط میان دو کشور ایران و بلژیک، تأسیس سفارتخانه‌ها و فعالیت بلژیکی‌ها بر اساس اسناد آرشیو وزارت امور خارجة ایران بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، مجموعه اسناد مخازن قدیمه، کنسولی و نمایندگی‌های خارجی اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی از تاریخ 1124تا 1339 قمری.
___________________­­­، مجموعه نامه‌های متبادله بین سران کشورها
کتاب‌ها
افشار، ایرج ]به کوشش[ (1365)، رجال وزارت خارجه در عصر ناصری و مظفری، چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر
برومند، صفورا (1381)، سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر (1914-1763م.)، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
بیانی، خان بابا (1375)، پنجاه سال تاریخ ناصری، ج2، چاپ اول، تهران: نشرعلم.
دهباشی، علی ]به کوشش[ (1361)، سفرنامه مظفرالدین شاه قاجار به فرنگ، تهران: فرزان.
سرابی، حسین بن عبدالله (1373)، سفر نامه فرخ خان امین الدوله (مخزن الوقایع)، چاپ دوم، تهران: انتشارات اساطیر.
شاکریان، شاهرخ و شکوه فقیری (1375)، مجموعه توافق‌های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، تهران: اداره کل قوانین و مقررات کشور.
عیسوی، چارلز (1362)، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: نشر گستره.
کاووسی عراقی، محمدحسن (1385)، فهرست اسناد مکمل قاجاریه (مجلدات 153و147)، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
مکاتیب فرخ خان (نسخه خطی موجود در کتابخانه ملی و سازمان اسناد ایران).
وامبری، آرمینیوس(1365)، سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه، چاپ سوم، ترجمه: فتحعلی خواجه نوریان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
وزارت امور خارجه، (1370)، اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول، جلد چهارم، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران: واحد نشر اسناد.
___________، (1364)، سیاستگزاران و رجال سیاسی در روابط خارجی ایران، تهران: دفتر آموزش و ارزشیابی
هوشنگ مهدوی (1391)، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران: امیرکبیر
 
لاتین:
 
Leopold 1er et son regne. Exposition nationale, palaisroyal de Bruxelles: 25 novembre 1965-15 Janvier 1966, Archives generals du royaume.
Galaway, Le Conte Alph okelly de, Histoire des relations diplomatiquesethistorique des Pays-bas et dela Belgique avec la Persedepuis le XIV siècle jusquanosjours Hommage de lauteur a S.M.I Nasser-Eddinschah de Perse.bruxelles.1873.