نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 با آغاز جنگ جهانی اول در سال1332 ق./1914 م.، گر چه دولت ایران اعلام بیطرفی کرد، اما دولت‌های متخاصم موضع ایران را نادیده گرفتند. جنگ جهانی بازتاب چشمگیری در ادبیات ایران، به ویژه شعر یافت و بیشتر شاعران ایرانی در زمان جنگ، غالباً از فرط مخالفت با انگلیس به آلمان گرایش داشتند، با این وجود، تک صداهای مخالفی نیز شنیده می‌شد؛ همچون شوریدة شیرازی که از سیاست دولت انگلیس، قبل از جنگ و در زمان جنگ حمایت می‌کرد. پژوهش حاضر دیدگاه‌ها و نظرات شوریده را در بارۀ جنگ جهانی اول و حمایت او از انگلیس بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

آرین پور، یحیی (1351) ازصبا تا نیما، تهران: انتشارت فرانکلین.
ادیب هروی (1327) حدیقه الرضویه، مشهد: چاپخانۀ خراسان.
امداد، حسن (1377) سیمای شاعران فارس درهزار سال(ج1) ، شیراز: انتشارات ما.
امداد، حسن (1388) انجمن های ادبی شیراز ، شیراز: انتشارات نوید شیراز.
اوکانر، فردریک (1376) از مشروطه تا جنگ جهانی اول، ترجمۀ: حسن زنگنه، تهران: نشر شیرازه.
بهار، محمد تقی (1371) تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران(ج1)، تهران: امیر کبیر.
__________(1382) دیوان اشعار، تهران: نشر آزاد مهر.
بلادی بوشهری، سیدعبدالله (1373) لوایح و سوانح، با مقدمه: قاسم یاحسینی، بوشهر: کنگره بزرگداشت رییس علی دلواری.
پرنو، موریس (1324) در زیر آسمان ایران، ترجمۀ: کاظم عمادی، تهران: کتابفروشی علمی.
حسینی فسایی، میرزا حسن(1367) فارسنامۀ ناصری(ج2)، به تصحیح: منصور رستگار فسایی، تهران: امیرکبیر.
حکمت، علی اصغر(1305)«شوریدۀ شیرازی» مجلۀ ارمغان: س7، ش6-7، صص355-.365
دولت آبادی، یحیی(1387) حیات یحیی، ج3، مقدمه و تصحیح: مجتبی برزآبادی فراهانی،تهران: انتشارات فردوس.
رشیدیاسمی، غلامرضا (1352) ادبیات معاصر، تهران: ابن سینا.
روزنامه نوبهار، 1329 ق: س 1،ش 18،ص .1
زرقانی، مهدی (1384) چشم انداز شعر معاصر ایران(چاپ دوم)، تهران: نشر ثالث..
سایکس، سرپرسی (1377) تاریخ ایران، ج2، ترجمه: محمد تقی فخر داعی گیلانی، تهران: دنیای کتاب.
سدیدالسلطنه، محمدعلی خان(1362) التدقیق فی السیرالطریق، به تصحیح: احمد اقتداری، تهران: به نشر.
سپهر، مورخ الدوله(1362) ایران در جنگ بزرگ، تهران: انتشارات ادیب.
شوریدۀ شیرازی، محمدتقی(1388) کلیات دیوان، ج1، به اهتمام: خسرو فصیحی و مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران- مک گیل.
______________ (1389) کلیات دیوان، ج2، به اهتمام: خسرو فصیحی و مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران- مک گیل.
شیرازی، فرصت الدوله (1362) آثار العجم، تهران: انتشارات بامداد.
عین السلطنه، قهرمان میرزا(1378) روزنامۀ خاطرات، ج6، 5، به کوشش: مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر.
فرمانفرمائیان، مهرماه (1378) زندگی نامه عبدالحسین فرمانفرما، ج2، تهران: انتشارات توس.
مستوفی، عبدالله (1360) شرح زندگانی من، ج3، تهران: کتابفروشی زوّار.
میراحمدی، مریم (1387) پژوهشی در تاریخ معاصر ایران «برخورد شرق و غرب در ایران 1900-1950»، مشهد: به نشر.
وحیددستگردی، حسن(1307) ره آورد وحید، ج1، تهران: چاپخانه فردوسی.
­­_____________(1311) ره آورد وحید، ج2، تهران: چاپخانه فردوسی.
_____________(1341) منظومه سرگذشت اردشیربابکان، تهران: وحید.
_____________(1346) «دو شرح حال» مجلۀ ارمغان: دوره 36، ش 7، صص330-336.
هدایت، مهدی قلی خان(1344) خاطرات و خطرات، تهران: کتابفروشی زوّار.