نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه خوارزمی

چکیده

از سال‌ها پیش از وقوع جنگ جهانی دوم، بخش اعظم صنایع ایران آلمانی بود و پس از جنگ، محاصرة دریایی آلمان، پیامدهای ناگواری بر صنایع و روند صنعتی­سازی ایران نهاد و آثار آن، در اشکال گوناگون در عرصة اقتصاد ایران نمایان شد. در مقالة حاضر، تأثیر جنگ جهانی دوم بر صنعت و اقتصاد ایران، با تکیه بر اسناد و منابع و مآخذ گوناگون بررسی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

اسناد:
سازمان اسناد ملی ایران
آرشیو اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزرت امور خارجه
 
کتاب‌ها:
اسکراین، سرکلارمونت (1363)، جنگ جهانی در ایران، ترجمه: غلامحسین صالحیار، تهران: سلسله.
الهی، همایون (1361)، اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 _______ (1368)، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: نشر اندیشه.
پیرن، ژاک (1357)، جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر، ترجمه: رضا مشایخی، تهران: امیر کبیر.
دلدم، اسکندر (1370)، زندگی پرماجرای رضا شاه، تهران: نشر گلفام.
ذوقی، ایرج (1368)، ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم، تهران: پاژنگ.
رازقی، ابراهیم (1371)، اقتصاد ایران، تهران: انتشارات نی.
زاهدی، علی (1342)، لزوم پروگرام صنعتی، صنایع ایران بعد از جنگ، تهران: [بی نا].
زرگر، علی اصغر (1373)، تاریخ روابط سیاسی  ایران و انگلیس در دوره رضا شاه، ترجمه: کاوه بیات، تهران: انتشارات روبن- معین.
عاقلی، باقر (1370)، خاطرات یک نخست وزیر (دکتر احمد متین دفتری)، تهران: انتشارات علمی.
فراستی، رضا (1371)، اسنادی از مدیریت آلمانها در بانک ملی ایران، تاریخ معاصر ایران، تهران: کتاب هفتم.
فلور، ویلم (1371)، صنعتی شدن ایران و شورش شیخ احمد مدنی 1925-1900 ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران: توس.
گرنویل، جان (1377)، تاریخ جهان در  قرن بیستم، ترجمه: جمشید شیرازی و دیگران، تهران: نشر پژوهش فرزان روز.
لطیفی‌نیا، مهشید (1376)، اسناد معادن ایران1320-1300، تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
مجموعه قوانین و مقررات سال‌های 1320-1300 هجری شمسی، ج2: 1667.
محبوبی اردکانی، حسین (2537)، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، تهران: دانشگاه تهران.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (1369)، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران: امیر کبیر.
همتی، عبدالناصر (1364)، مشکلات اقتصادی جهان سوم، تهران: سروش.
نشریات
مجله اطاق تجارت: 1خرداد 1317و 15 آبان 1316
روزنامه اطلاعات: سال 1316شماره‌های 3346 و 2855