نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

آکاکی مددیوویچ خوشتاریا تبعه گرجستان با تأسیس شرکتی به نام خود در ایران، فعالیت‌‌‌های اقتصادیاش را آغاز کرد. خوشتاریا با حمایت دولت روسیه و میانجی‌گری مقامات ایران از جمله میرزا محمدولی‌خان تنکابنی امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ایران را به دست آورد. پس از اخذ این امتیاز تا سال 1336ق. 1918 م . میزان زیادی از درختان جنگلی شمال ایران توسط شرکت خوشتاریا قطع گردید و چوب آن به روسیه صادر شد. با انقلاب روسیه و استقلال کشور گرجستان در سال 1336ق. 1918م . این فعالیت‌ها کمابیش تا سال 1921 م. و حتی پس از آن ادامه یافت. مقاله حاضر قصد دارد که چگونگی فعالیت‌های اقتصادی خوشتاریا در اراضی جنگلی شمال ایران را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ:
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه ایران،سال 1325 قمری،  کارتن 25، پرونده 8، سند 54،55.
_________________________، سال1328قمری، کارتن43، پرونده2، سند237.
_________________________،سال1329قمری،کارتن43،پرونده1،سند134،130، 119، 99.
_________________________، سال1330قمری، کارتن 30، پرونده 19، سند1،7،10.
_________________________،سال 1330قمری، کارتن 44، پرونده 3، سند3.
_________________________، سال1331قمری، کارتن4، پرونده27، سند43.
_________________________،سال1331قمری، کارتن26، پرونده62، سند15
_________________________، سال1331قمری، کارتن54، پرونده27،سند  23، 22، 21
51، 45، 44، 43، 42، 38، 33، 24.
_________________________، سال1331قمری، کارتن54، پرونده38، سند11.
_________________________،سال1332قمری، کارتن 42 ، پرونده129، سند14، 12، 11.
_________________________، سال1332قمری، کارتن42، پرونده27، سند10، 9، 5، 4،
1/64، 53، 47، 38، 24، 23، 22، 21، 19، 18، 15، 14، 12
_________________________، سال1332قمری، کارتن54، پرونده1، سند11.
_________________________، سال1332قمری، کارتن54، پرونده4، سند22، 14،13، 10
81، 1/64، 64، /62، 62 ، 61، 60، 59، 58، 55،46، 42، 35، 34، 33، 31.
_________________________، سال1333قمری، کارتن42، پرونده24، سند2.
_________________________،سال1333قمری، کارتن42، پرونده48، سند1/6.
_________________________،سال1333قمری، کارتن50، پرونده5، سند 76، 75، 72،  119، 118، 116، 115، 114، 113، 109، 108، 107، 104، 98، 96، 93، 90، 86، 81، 79، 78
126، 123، 120
_________________________، سال1334قمری، کارتن43، پرونده1، س2.
_________________________، سال1336قمری، کارتن36، پرونده1، سند54، 46، 39.
_________________________، سال1335قمری، کارتن36، پرونده10، سند 15، 14، 9.
_________________________، سال1335قمری، کارتن43، پرونده10، سند13، 7.
_________________________، سال1335قمری، کارتن55، پرونده10، سند 5، 4، 3، 2،
13، 12، 6.
_________________________، سال1336قمری، کارتن36، پرونده1، سند57 ، 54، 51، 45.
_________________________، سال 1336قمری، کارتن 43، پرونده 40، سند12.
_________________________، سال 1337قمری، کارتن43، پرونده 2، سند14، 11.
آرشیو سازمان اسناد ملی ایران ، شماره 240006890، 19، 17، 15، 5،12.
_________________________، شماره 240037539، 63، 44، 41، 40، 39.
_________________________، شماره 240010332، 131، 101، 98، 94، 93، 92، 87.
_________________________، 24006060، 24، 22، 21، 15، 14، 9، 5.
_________________________، شماره240010332، 87،131.
_________________________،شماره 293003737 ،9، 4، 3
آقاجانی تالش، عبدالکریم.(1378)، جستارهایی در تاریخ تالش. تهران: نشر آنا.