نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

هرگاه کشوری، از قابلیت‌های اقتصادی بیشتری برخوردار باشد، نیازش به همکاری با سایر کشورها افزایش می‌یابد. گسترش همکاری‌های ایران و ژاپن تحت‌‌تأثیر ضرورت‌های اقتصادی و نیاز آنها به یکدیگر در چارچوب اقتصاد بین‌الملل قابل طرح است. در پی پاسخ به این پرسش که روند همکاری‌های ایران و ژاپن به چه شکل بوده و چه عواملی منجر به ارتقاء سطح همکاری‌های این دو کشور گردیده است، نگارنده کوشیده با پذیرش این فرضیه که قابلیت‌های اقتصادی ژاپن و قرار گرفتن هر دو کشور در بلوک غرب از یک‌سو و نیاز ژاپن به مواد اولیه به‌خصوص نفت ایران از سوی دیگر، موجب همکاری‌های متقابل فزاینده میان ایران و ژاپن گشته است؛ به این سؤال پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها

منابع
آرشیو واحد مرکزی خبر، پرونده روابط ایران با ژاپن
باقری پور، محمدرضا(1366)، بررسی روابط ایران و ژاپن، تهران: پایان‌نامه دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.
خانی، محمدحسن(1372)، ژاپن و خاورمیانه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
سالاری، علی، استراتژی اقتصادی ـ سیاسی ژاپن در منطقه خلیج فارس، پایان‌نامه دکتری.
معین‌زاده، مریم(1382)، برآورد استراتژیک ژاپن(سرزمینی ـ سیاسی)، ج1، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر.
مهدوی، عبدالرضا هوشنگ(1364)، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران: امیرکبیر.
ناردو، دان(1385)، ژاپن امروز، برگردان: مهدی حقیقت‌خواه، تهران: ققنوس.
نامی، محسن(1386)، آشنایی با کشورهای شرق آسیا؛ امپراطوری ژاپن، تهران: سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح.
نواب صفوی، اسماعیل(1380)، جایگاه ژاپن در جهان معاصر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
واردی، محمد(1374)، ژاپن ، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
وزارت امور خارجه (1347)، روابط خارجی ایران در سال 1346: گزارش سالیانه وزارت امور خارجه، تهران: وزارت امور خارجه.
ـــــــــــ ، بی‌تا، روابط خارجی ایران در سال 1349: گزارش سالیانه وزارت امور خارجه، تهران: وزارت امور خارجه.
ـــــــــــ ، مجموعه معاهدات دوجانبه ایران تا سال 1349، تهران: وزارت امورخارجه.