نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بررسی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی شهرهای عتبات عالیات، نشان می‌دهد که همواره ارتباط نزدیکی بین ورود زائران و توسعه اجتماعی و اقتصادی این شهرها وجود داشته است. در طی قرن نوزدهم، اکثر زائران عتبات را ایرانیان تشکیل می‌دادند، به گونه‌ای که سالانه در حدود صدهزار زائر ایرانی به قصد زیارت، وارد عراق می‌شدند. حضور زائران، علاوه بر رونق اقتصادی و تجاری عتبات، زمینه‌های اشتغال بخش‌هایی از جامعه شیعی عراق را فراهم می‌نمود. اما به دنبال جنگ جهانی اول و استقلال عراق از امپراتوری عثمانی، به تدریج و تحت تاثیر عواملی چند، از حضور زائران ایرانی در عراق کاسته شد. بنابر این، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با بررسی نقش زائران ایرانی در رونق اقتصادی عتبات عالیات در نیمه اول قرن بیستم، عوامل موثر بر شدت و ضعف این مسئله را مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها