نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، بین سال‌های 1322-1320 حوادث زیاد و مهمی رخ داد که یکی از آنها، شکل‌گیری فرقه دموکرات در آذربایجان بود. هدف اصلی این مقاله، بررسی عواملی است که زمینه پیدایی و زوال فرقه مذکور را فراهم کردند. با توجه به این هدف، فرضیه‌های تحقیق عبارتند از : 1- در پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان و اهداف و اقدامات تجزیه طلبانه‌اش، احیای مجدد جنبش «پان ترکیسم» توسط دستگاه حکومتی با قروف و تایید آن از سوی استالین نقش اصلی ایفا کرد. 2- قطع کمک‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی دولت شووروی از این فرقه، به دلیل دل بستن به وعده و وعیدهای دولت قوام، مهم‌ترین عامل اضمحلال و فروپاشی سریع آن بود.
برای سنجش فرضیه‌های بالا، ابتدا زمینه‌ها و عوامل دخیل در پیدایی فرقه، سپس علل فروپاشی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر حرکت و جنبشی که در ایران، متصل و متکی به خارج باشد و از درون و نیازهای طبیعی داخلی نجوشد، محکوم به فنا است.
 

کلیدواژه‌ها