نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

موضوع قطع روابط ایران و ژاپن در اولین سال اشغال ایران از سوی متفقین، هنوز بعد از گذشت چند دهه به‌خوبی بررسی نشده و روایت مستند و تاریخی از این رویداد در پژوهش‌های فارسی پدید نیامده است. بررسی ابعاد مختلف روابط ایران و ژاپن می‌تواند بر دیپلماسی ایرانی در دوره اشغال متفقین روشنی‌هایی بیافکند و بررسی اسناد آرشیوی نشان می‌دهد که انگلستان برای دستیابی به اهداف خود، چگونه ایران را با تهدید نظامی و تهدید و تطمیع اقتصادی تحت فشار قرار داد تا روابط خود را با ژاپن قطع کرده و دیپلمات‌های ژاپنی را اخراج کند. این مقاله بر اساس اسناد آرشیوی بریتانیا مأخوذ از سایت کتابخانۀ دیجیتالی قطر تدوین شده است و روشن می‌کند که انگلستان از هنگام ورود به ایران در شهریور ۱۳۲۰ش. چگونه سناریو را تنظیم کرد و در اردیبهشت ۱۳۲۱ش. آن را به ثمر رساند. هدف از تدوین این مقاله، مستندنگاری تاریخ دیپلماسی ایران و ژاپن بر اساس اسناد آرشیوی است.
 

کلیدواژه‌ها