نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

چکیده

اصلاح مرزهای غربی و شمالی و بازستاندن سرزمین‏های ازدست‏رفته یکی از آمال ایرانیان در پایان جنگ جهانی اول بود. وزارت امور خارجه ایران به عنوان دستگاه دیپلماسی و همچنین حافظۀ تاریخی ایران تلاش کرد علی‏رغم ناتوانی مفرط و ویرانی کامل ایران در پایان جنگ اقداماتی هرچند ناموفق در اصلاح مرزهای ایران انجام دهد، یکی از آن اقدامات اعزام مأموران ویژه با دستورالعمل‏های لازم به نواحی پیرامونی ایران بود؛ ازجمله دیپلمات‏های مبرز آن روزگار مؤید حضور است، وی سعی داشت در چارچوب دستورالعمل‏های وزارت امور خارجه به رایزنی بپردازد و تلاش کرد نواحی حوزۀ فرهنگی ایران در مناطق غربی را بازگرداند؛ اما به دلیل مخالفت حاکم نظامی بریتانیا در موصل مأموریت او به شکست منجر شد.

کلیدواژه‌ها