واکاوی سهم سیاسی و نظامی حاکمان تالش در مناقشات ایران و روسیه (1243-1160ق.)
واکاوی سهم سیاسی و نظامی حاکمان تالش در مناقشات ایران و روسیه (1243-1160ق.)

لاله عرفانی نمین؛ رضا شعبانی

دوره 19، شماره 76 ، مهر 1397، ، صفحه 33-56

چکیده
  منطقة تالش، در حدّ فاصل استان‌های گیلان و اردبیل، در ادوار تاریخی در تمکین از قدرت مرکزی فراز و نشیب‌هایی داشته و در تعیین مرزهای سیاسی ایران تأثیرگذار بوده است. خوانین تالش از دورة کریم خان زند تا دورة ...  بیشتر
بررسی گفتمان سفرنامه‌های آغازِ دوره قاجار و تأثیر آنان بر نوخواهی عصر ناصری
بررسی گفتمان سفرنامه‌های آغازِ دوره قاجار و تأثیر آنان بر نوخواهی عصر ناصری

سجاد جمشیدیان؛ علی آرامشی نیا

دوره 19، شماره 74 ، فروردین 1397، ، صفحه 51-78

چکیده
  همزمان با فرمانروایی قاجارها بر ایران و گسترش ارتباط میان ایرانیان و سایر نقاط دنیا و نیز آشنایی آنان با اصول جدید تمدنی و رویارویی نخبگان و جهانگردان ایرانی با مدرنیته و پدید آمدن گفتمان جدید فکری و ...  بیشتر