نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

چکیده

صنعت فرش در تاریخ ایران زمین قدمتی چند هزار ساله دارد. این کالا از چادر عشایر گرفته تا کاخ‌های سلطنتی، زینت‌بخش بود و با توجه به اهمیت آن، همیشه مشتاقانی در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران نیز داشته است. البته رونق و کساد بازار فرش به رونق و کساد اقتصاد و تجارت کشور وابسته بود. از قرن 10 هجری قمری/ 16 میلادی، زمان شکل‌گیری دولت صفوی در ایران، به فرش هم به عنوان یک صنعت مهم و هم به عنوان یک هنر ارزشمند توجه شد. در اینجا هدف ما شناسایی فرش‌های بافت تبریز است و در این مقاله می‌کوشیم رد پای فرش­های برجای مانده از این دوره را در موزه‌های جهان پی گیریم و نیز ویژگی‌های فرش تبریز و سبب محبوبیت آن را نمایان سازیم. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایة مطالعات کتابخانه­ای و مراجعه به پایگاه‌های اینترنتی موزه­های کشورهای غربی کوشیده‌ایم تا نخست، اهمیت و جایگاه فرش تبریز را در دورة صفویه نمایان و سپس صادرات آن را به کشورهای مختلف بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها