نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استاد تاریخ در دانشگاه آمستردام و رئیس موسسه بین المللی تاریخ اجتماعی

چکیده

در این مقاله، زندگی و روزگار بازیگران سیاسی- انقلابی ایرانی در اتحاد شوروی، پس از استقرار حکومت کمونیستی طی سال‌های 1317-1299ش./ 1939- 1921م. با موضوعاتی همچون نحوه‌ و علل ورود طبقات فرودست جامعة ایران در اواخر قرن نوزدهم به مناطق در حال شکوفایی اقتصادی قفقاز، میزان حضور کارگران ایرانی در صنایع و معادن گوناگون این منطقه در پی طرح‌های صنعتی‌شدن گستردة دولت روسیه، کوشش‌های جامعة ایرانی ساکن قفقاز برای احقاق حقوق و حفظ هویت خود از جمله با تأسیس مدارس و تشکیل انجمن‌ها، مشارکت در فعالیت‌های سیاسی- انقلابی و تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی و سرانجام، سرنوشت تلخ و ناگوار انقلابیون ایرانی در دوره‌ تصفیه‌های استالینی و با تکیه بر اسناد موجود در آرشیوهای دولتی شوروی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها