نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

افراط گرایی همواره نقش منفی و مخربی در مسیر توسعه و شکوفایی تمدنی داشته است. بررسی و تحلیل ریشه‌های این جریان و چگونگی مهار آن نقطة اساسی تمرکز این مقاله است. نویسنده در این مقاله افراط‌گرایی را به عنوان پدیدة شوم درون تمدنی به شمار آورده و کوشیده است تا راه حلّی درون تمدنی نیز برای مقابله با آن به دست دهد. عرفان ناب اسلامی از نگاه نویسنده، میراث مشترک عظیمی است که می‌تواند با ایجاد ظرفیت‌های گفتمانی بین‌المللی و منطقه‌ای، به مثابه یکی از کارآمدترین راهکارهای اساسی مقابله با افراط‌گرایی در جوامع اسلامی نقش ایفاء کند. 

کلیدواژه‌ها