نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس سیاسی وزارت امور خارجه

چکیده

مطالعات ایران‌شناسی در اتریش، از زمان حملة عثمانی به قلمرو امپراتوری اتریش آغاز شد و از جنگ اول جهانی به بعد در جمهوری فعلی اتریش ادامه یافت. در حال حاضر کرسی و رشته تحصیلی ایران‌شناسی در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور اتریش وجود ندارد و فقط در انستیتوی ایران‌شناسی فرهنگستان علوم در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی تحقیق و پژوهش صورت می‌گیرد. این انستیتو از یک سو، به برنامة کمیسیون سابق برای تألیف نامنامة ایران ادامه می‌دهد و از سوی دیگر، در چارچوب پژوهش‌های علمی، فرهنگ قدیم و جدید ایران و نیز فرهنگ‌های متأثر از تمدن ایرانیدر حوزة تمدن‌های مناطق آسیایی به بررسی و تحقیق می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

- ملاقات‌های انجام شده توسط کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران با آقای دکتر نصرت‌اله رستگار، تاریخ ملاقات‌ها: 12 مهر سال 1394 و 18 آذرماه 1394، محل ملاقات‌ها: سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین.
- دست نوشته‌های دکتر نصرت اله رستگار، تاریخ 12 مهر 1394، سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین.
http://www.oeaw.ac.at/iran/farsi/institu.html
http://www.ensani.ir/fa/content/99038/default.aspx
https://www.da-vienna.ac.at/en/