مقاله علمی پژوهشی
روابط ایران و آمریکا (1324-1320ش.) بر پایه اسناد
روابط ایران و آمریکا (1324-1320ش.) بر پایه اسناد

مرجان برهانی

دوره 16، شماره 63 ، تیر 1394، صفحه 1-28

چکیده
  هر چند که ایرانیان از دیر باز با آمریکا این آشنایی داشتند، اما دوری مسافت میان دو کشور و رقابت روسیه و انگلستان، مانعی بر سر راه روابط دو کشور بود. وقوع جنگ جهانی دوم و رسیدن دامنة آن به ایران، مرحله‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روابط فرهنگی ایران و ژاپن در دورة پهلوی
روابط فرهنگی ایران و ژاپن در دورة پهلوی

محمد چگینی

دوره 16، شماره 63 ، تیر 1394، صفحه 29-54

چکیده
  از سابقة روابط فرهنگی ایران و ژاپن در ادوار پیشین تا قرن نوزدهم، اطلاعات اندکی در دست است. پس از انقلاب میجی، توجه به کشورهای مشرق زمین از جمله ایران اهمیت یافت. در قرن بیستم به تدریج روابط فرهنگی نیز هم‌پایة ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی
خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی

ابراهیم خاکسار؛ علی اکبر کجباف

دوره 16، شماره 63 ، تیر 1394، صفحه 55-76

چکیده
  درگیری‌های مرزی میان ایران و عثمانی در دورة صفویه به اوج رسید و با فراز و نشیب‌های بسیار، در دورة قاجار به انعقاد دو عهدنامة ارزنة الروم منتهی شد. هنگام درگیری ایران در جبهة شمالی با روسیه، عثمانی نیز ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روابط ایران و عثمانی در نیمة دوم قرن هیجدهم (1193- 1188ق./ 1779- 1774م.)
روابط ایران و عثمانی در نیمة دوم قرن هیجدهم (1193- 1188ق./ 1779- 1774م.)

احمد برجلو؛ مهدی سنگ سفیدی؛ هادی بیاتی

دوره 16، شماره 63 ، تیر 1394، صفحه 77-100

چکیده
  در این مقاله، روابط ایران و عثمانی در نیمة دوم قرن هیجدهم (1188- 1193ق./ 1779- 1774م.) بر اساس منابع عثمانی بررسی شده است. محور اصلی پژوهش، بررسی علل وقوع جنگ‌های ایران و عثمانی و اشغال بصره در دورة کریم‌خان زند ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روابط اتابکان آذربایجان و گرجی‌ها در دورة حکمرانی اتابک ابوبکر ایلدگزی (607- 587 ق./1210-1191م.)
روابط اتابکان آذربایجان و گرجی‌ها در دورة حکمرانی اتابک ابوبکر ایلدگزی (607- 587 ق./1210-1191م.)
دوره 16، شماره 63 ، تیر 1394، صفحه 101-126

چکیده
  در این مقاله، مناسبات سیاسی- نظامی میان پادشاهی باگراتیان گرجستان و اتابکان ایلدگزی ناحیة آذربایجان در دورة حکومت اتابک نصرت‌الدین ابوبکر بن محمد پهلوان (607- 587 ق./1210-1191م.)، بررسی می‌شود. روابط حکومت اتابک ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
ایران‌شناسی در اتریش
ایران‌شناسی در اتریش

صابر قاسمی

دوره 16، شماره 63 ، تیر 1394، صفحه 127-150

چکیده
  مطالعات ایران‌شناسی در اتریش، از زمان حملة عثمانی به قلمرو امپراتوری اتریش آغاز شد و از جنگ اول جهانی به بعد در جمهوری فعلی اتریش ادامه یافت. در حال حاضر کرسی و رشته تحصیلی ایران‌شناسی در هیچ یک از دانشگاه‌های ...  بیشتر