نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق و پژوهش با فرضیه آغاز می‌گردد، سپس توسط اسناد به واقعیت ارجاع داده می­شود و اعتبار علمی آن مورد پذیرش قرار می­گیرد. اسناد دیپلماتیک و سیاسی از سهم والایی در اعتبار علمی یک تحلیل سیاسی  برخوردارند. اسنادی از گذشته که شامل گزارشات، معاهدات، قراردادها و خاطراتی است که اغلب توسط نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک کشورها نوشته می­شوند. اکنون پرسش نوشتار حاضر این است که با استفاده از چه روش‌هایی می­توان یک سند را تحلیل کرد؟ در علم سیاست چه روش­هایی وجود دارد که با توجه به اهداف پژوهشگر از ارجاع به سند بتوان از آن روش خاص استفاده کرد؟ این نوشتار در پی آن است که با تکیه بر ماهیت سند، دغدغه پژوهشگر و از همه مهم‌‌تر تحلیل سند از سطوح توصیفی، تحلیلی، انتقادی، ارزیابی و ارائه راهکار به معرفی روش­هایی بپردازد که جنبه­ای کاربردی در تحلیل اسناد دیپلماتیک دارند. مقاله در ابتدا به ویژگی‌های روش و ضرورت به‌کار بردن آن در تحلیل اسناد سیاسی می­پردازد و در ادامه چهار روش کلان تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک به نام­ روش­های هرمنوتیکی، پدیدارشناسی، تحلیل گفتمان و هنجاری به همراه رویکردهای درونی و کاربردی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پژوهشگران علوم سیاسی و تاریخ بتوانند بنا بردغدغه­های توصیفی، دسته بندی، رویکردهای پارادایمی، سازه‌ای و هویتی، انتقادی و گرندتئوری از روش مورد نیاز و کاربردی در تحلیل اسناد بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

Bibliography
Berridge, G. R. - Alan James (2001) a Dictionary of Diplomacy, New York: Palgrave Macmillan
Bottomore, Tom (1980), the Frankfurt School and Its Critics, Http://Library.Nu/Search?Q= Frankfurt School
Castells, Manuel (2009), Communication Power, London and New York, Oxford University Press
Coulthard, Carmen Rosa Caldas - And Malcolm Coulthard (1996), Readingsin Critical Discourse Analysis, London And New York: Routledge
Damodaran, Leela- Wendy Olphert (2006),Informing Digital Futures Strategies For Citizen Engagement, Netherlands: Springer
Davey, Nicholas (2006), Unquiet Understanding Gadamer’s Philosophical Hermeneutics, State University Of New York Press
Doyle, Michael W.(2006), Kant And Liberal Internationalism, In The Book, Toward  Perpetual Peace And Other Writings on Politics, Peace, And History, Immanuel, Kant, Edited And With An Introduction By Pauline Kleingeldtranslated By David L. Colclasure New Haven And London: Yale University Press
Drummond, John (2000), Political Community, In The Book: Phenomenology Of The Political, Edited By Kevin Thompson, Lester Embree, Netherlands: Kluwer Academic Publishers
Fairclough, Norman (1995), Critical Discourse Analysis: The Critical Study Of Language, London and New York: Longman
Findlay, Edward F (2002), Caring For the Soul in a Postmodern Age, New York: State University of New York Press, Albany
Foucault, Michel (2004),The Birth Of Biopolitics Lectures at the College France, 1978–79, Edited By Michel Senellart, New York: Palgrave Macmillan
Gadamer, Hans-Georg (1979), Philosophical Hermeneutics, Translated And Edited By David E. Linge, Berkeley Los Angeles London: University Of California Press
Griffiths, Martin (1992),Realism, Idealism And International Politics A Reinterpretation, London And New York: Routledge
Grigsby, Ellen (2009), Analyzing Politics: An Introduction To Political Science, Brazil - United States: Wadsworth
Gunaratne, Shelton A. (2005), Public Diplomacy, Global Communication And World Order: An Analysis Based On The ory Of Living Systems, SAGE Journals Online And High wire Press Platforms): Citations (This Article Cites 24 Articles Hosted On The Http://Csi.Sagepub.Com/Cgi/ Content/ Refs/ 53/5/749
Hay, Colin (2011),Ideas And The Construction Of Interest S, In The Book, Ideas And Politics In Social Science Research, edited by Daniel Béland & Robert Henry Cox, London: Oxford University Press 
Hocking, Brian (2005) Rethinking The ‘New’ Public Diplomacy, In The Book The New Public Diplomacy Soft Power In International Relations, Melissen, Jan, New York: Palgrave Macmillan
Holloway, John (1993),Open Marxism, History & Class Struggle, In The Common Sense, Journal Of Edirrburgh Conference Of Socklist Economists, Published In Scotland By Common Sense, Po Box 311, Southern District Office, Edinburgh, Eh91 Sf, Scotland. Printed By Clydeside Press, Glasgow
Keating, Paula (2007),‘Kant’s Logic Of Political Transformation, In The Book Cosmopolitics And the Emergence Of A Future, Edited By Diane Morgan And Gary Banham, New York: Palgrave Macmillan
Macnabb, David E (2010), Research Methods For Political Science, New York: M.E Sharpe
Meredith, Fionola(2005), Experiencing The Postmetaphysical Self Between Hermeneutics And Deconstruction, New York: Palgrave Macmillan
Mokken, R. J. (1971) A Theory And Procedure Of Scale Analysis With Applications In Political Research, This Book Was Published With The Aid Of The Netherlands Organization For The Advancement Of Pure Research (Z.W.O), Nclhcrlands: Hillary Or Congress Catalog Card No. 70·152074
Mueller, Sherry (2009),The Nexus Of U.S. Public Diplomacy And Citizen Diplomacy, In The Book :Routledge Handbook Of Public Diplomacy, Edited By Nancy Snow, Philip M. Taylor, London And New York: Routledge
Paul Gee, James (1999), An Introduction To Discourse Analysis Theory And Method, London And New York: Routledge
Rabinow, Paul (1984), The Foucault Reader Truth And Method, United States Of America :Cornell University Press
Skinner, Quentin (1981), Machiavelli, London: Oxford University Press
Thompson, Kevin ( 2000), Towards A Genealogy Of Sovereignty, In The Book: Phenomenology Of The Political, Edited By Kevin Thompson, Lester Embree, Netherlands: Kluwer Academic Publishers
Thrift, Nigel (2000), State Sovereignty, Globalization And The Rise Of Soft Capitalism, In The Book: Demystifying Globalization,  Edited By Colin Hay And David Marsh, New York: Palgrave Macmillan
Vollmer, Kurt Mueller (2006), Texts of The German Tradition From The Enlightenment To The Present, New York: Continuum
Waltz, Denneth n. (1979),Theory Of International Politics, London• Amsterdam: Addison-Wesley Publishing Company Reading, Massachusetts
Zaharna, R. S. (2010),Battles To Bridges U.S. Strategic Communication And Public Diplomacy After 9/11, New York: Palgrave Macmillan