دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 1-178 
6. آتش و باروت در هنر و دیپلماسی شاهان صفوی

صفحه 117-147

گالینا لاسیکووا؛ فرزاد سلیمی فر