دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، بهار 1397، صفحه 1-180 
6. بحرین در آغاز عصر ناصری (بررسی و تصحیح رساله احوالات جزیرۀ بحرین)

صفحه 137-157

محمدحسن رازنهان؛ محمدحسین سلیمانی؛ مهران رضایی