نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس اسناد و پژوهش مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

چکیده

از سابقة روابط فرهنگی ایران و ژاپن در ادوار پیشین تا قرن نوزدهم، اطلاعات اندکی در دست است. پس از انقلاب میجی، توجه به کشورهای مشرق زمین از جمله ایران اهمیت یافت. در قرن بیستم به تدریج روابط فرهنگی نیز هم‌پایة روابط سیاسی توسعه یافت: اعزام دانشجو، ایران‌شناسی، باستان‌شناسی و تأسیس نهادهایی مانند انجمن ادبی و کمیتة تمدن ایران و ژاپن از مهم‌ترین نشانه‌های گسترش روابط فرهنگی است. در این مقاله، مناسبات فرهنگی دو کشور در دورة پهلوی بر اساس اسناد آرشیو وزارت امور خارجه بررسی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

اسناد:
آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال‌های 1357- 1300
 
مطبوعات:
روزنامة ایران 3خرداد 1304
روزنامة اطلاعات 1مرداد 1335
 
کتاب:
افشار، ایرج، خرداد 1351، "قلم اندازهای سفر ژاپن، ژاپن‌شناسی و ایران‌شناسی"، یغما، ش285،
امیری،کیومرث، 1379، زبان و ادب فارسی در جهان "ژاپن"، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
ایموتو، ئه ایچی، 1388، آسوکا و پارس، ترجمه: قدرت اله ذاکری، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ایموتونه ، ایچی و هاشم رجب زاده، 1374، "زنده یاد استاد آشی کاگا"، کلک، ش 65.
رجب زاده، هاشم، بهار 1381، "شاهدخت ساسانی در ژاپن"، ایران‌شناسی، ش53.
رزمجو، حسین، اردیبهشت 1371، "پیشینه ایران‌شناسی و زبان فارسی در ژاپن"، کیهان فرهنگی، ش83.
روابط خارجی ایران در سال 1349، گزارش‌های سالیانه وزات امور خارجه.
ریاست جمهوری، 1380، اسنادی از باستان‌شناسی در ایران، معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عابدی، کامیار، 1392، ژاپونیات ایرانیان، تهران: جهان کتاب.
کازاما، اکیو، 1380، سفرنامه ایران، ترجمه: هاشم رجب زاده، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.
کورویانگی، تنسوئوگو، 1377، ادبیات کلاسیک ایران، هفته فرهنگی ایران در ژاپن، تهران: الهدی.
"گفتگو با یاسوهیرو توکوهارا وابسته فرهنگی سفارت ژاپن در تهران"، مجله علوم اجتماعی، چشم‌انداز ارتباطات فرهنگی، ش 19، آذر- دی 1384.
گلاک، جی، بهار 1369، "هنر ایرانی"، ایران نامه، ش30.
متی، رودی و نیکی کدی، 1371، ایران‌شناسی در اروپا و ژاپن، ترجمه: مرتضی اسعدی، تهران: الهدی.
مرکوس، کینگا، تابستان 1389، "افسانه‌های مشترک ایران و ژاپن"، ترجمه: حمیدرضا مدد، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س11، شماره 43.
مشکور، محمد جواد، 1354، "تاریخ روابط فرهنگی ایران پیش از اسلام"، گوهر، ش30.
نیر نوری، حمید، تیر 1348، "روابط ایران با چین و ژاپن در ادوار گذشته"، وحید، ش 67.
-Hisae Nakanishi, Iranian Study in Japan, Iranian Studies, volume,XX,Numbers 2-4, 1987