دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، پاییز 1390، صفحه 1-146