دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 1-150 
3. خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی

صفحه 55-76

ابراهیم خاکسار؛ علی اکبر کجباف