دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 1-152